• Gratis levering vanaf €100 in België
  • Veilige betaling via betaalprovider Mollie
  • Vlaamse / Belgische webshop
  • 14 dagen bedenktijd
  • Een vraag? Stuur een WhatsAppje

Algemene Voorwaarden

Ondernemingsgegevens 

 

Blue Sapphire - Adam Van de Voorde 

Maatschappelijke zetel: Beukenstraat 7,  9255 Buggenhout - België 

E.: info@bluesapphire.be - Gsm: +32 493 96 59 36

Rechtsvorm: Eenmanszaak

Ondernemingsnummer: BTW: BE0550.647.125 

Bank: KBC - IBAN: BE85 7360 1623 2006

BIC/SWIFT: KREDBEBB

 

 

Artikel 1: Algemene bepalingen 

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen Blue Sapphire en de klant (enkel particulieren).

Tenzij anders overeengekomen zijn enkel deze algemene voorwaarden van toepassingen worden andere algemene voorwaarden uitgesloten.

Blue Sapphire heeft het recht om steeds aanpassingen te doen aan de algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen zonder voorafgaande verwittiging of kennisgave. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden. 

De e-commerce website van Blue Sapphire, (hierna ook 'BS' genaamd) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.  

De huidige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door de bezoeker van deze e-commerce website ("Klant"). Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Blue Sapphire houdt in dat de Klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaard, zonder dat er aan deze aanvaarding een voorwaarde verbonden wordt van een schriftelijke handtekening. 

 

Artikel 2: Aanbod 

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorg wordt opgemaakt, is het mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up to date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden BS niet. BS is in geen geval aansprakelijk ingeval van afwijkingen in kleur, vorm, materiële fouten zet- of drukfouten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde aangepast of ingetrokken worden door BS. Blue Sapphire kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van een product.  

 

Artikel 3: Prijs 

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto's zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.  

 

Artikel 4: Online aankopen & betalen

De klant kan via de online catalogus de artikelen bekijken en vergelijken. De artikels kunnen in een virtueel boodschappentas geplaatst worden. Na eventuele aanmaak van een account kan de klant de inhoud van het boodschappentas bestellen en betalen met een betaalwijze naar keuze. Voor betaling kan er gekozen worden uit volgende mogelijkheden: via Bancontact, IDEAL en overschrijving. Betaal je met overschrijving, dan kan het enkele dagen duren, voor we je betaling ontvangen hebben. Bestellingen worden pas verzonden van zodra wij de betaling ontvangen hebben.

 

BS is gerechtigd een bestelling te weigeren, ingevolge van een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is. Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de Klant direct aan BS gemeld te worden, zodat we het bedrag kunnen corrigeren.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland of via onderling overleg anders bepaald. De levering gebeurt door onszelf (enkel in België), Bpost, PostNL of een andere koerierdienst. Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling. Dit geldt voor goederen die bij BS in voorraad zijn op het moment van bestelling. Indien de goederen niet in voorraad zijn en bijgevolg bij een externe leverancier besteld moeten worden, verbindt BS zich niet tot een bepaalde leveringstermijn. 

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan Blue Sapphire. 

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij - of door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is - de goederen fysiek in zijn bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door BS was geboden.   

 

Artikel 6: Verzakingstermijn en retour 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankochten bij Blue Sapphire. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.  

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet je ons, Blue Sapphire, Beukenstraat 7, 9255 Buggenhout, info@bluesapphire.be, gsm: +32 493 96 59 36, via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van je beslissing de overeenkomst te herroepen.

Je kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden, voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

De termijn van 14 kalenderdagen laat je toe het gekochte artikel te beoordelen en inspecteren zoals in een winkel. In die tijd moet je het gekochte artikel met de nodige zorg hanteren. Je mag het artikel slechts uitpakken voor zover het noodzakelijk is om je inspectierecht uit te oefenen. Het gekochte artikel mag alleen in de originele staat en in de originele verpakking worden geretourneerd. De Klant neemt de kosten voor het terugsturen van de producten op zich. Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden (op cadeaupapier na), samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.  

  

Zullen in geen geval worden teruggenomen: 

*gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen. 

*artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd. 

*artikelen die op maat van de Klant gemaakt zijn. 

 

Gevolgen van de herroeping

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde is verminderd, behoudt BS het voorrecht, om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.  Als niet alle goederen zijn ontvangen zal BS wachten met de terugbetaling totdat alle goederen zijn ontvangen. Na aanvaarding van jouw retour betalen wij de aankoop terug via hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie verricht is, tenzij je uitdrukkelijk anders hebt aangegeven. In ieder geval zullen voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 7: Aantasting geldigheid en niet verzaking  

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettelijkheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door BS om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud en niet betaling 

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Blue Sapphire. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van BS te wijzen.  

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover BS beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 15% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 15% op het betrokken bedrag, met een minimum van 30 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt BS zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.   

 

Artikel 9: Garantie 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.  

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten worden aangeraden om de originele verpakking van de goederen te bewaren. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst van Blue Sapphire en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan BS. 

 

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant BS zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 1 maand na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel,

hardhandig gebruik, slecht onderhoud of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. 

 

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur of slijtageartikelen. De garantie is niet overdraagbaar. 

  

Artikel 10: Privacy 

De verantwoordelijke voor de verwerking, Blue Sapphire respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.  

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel worden gebruikt voor volgende doeleinden:  

de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden. 

 

U beschikt over een wettelijke recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan BS -dit kan via e-mail of per post - gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens.

Indien nodig kunt u ook vragen om de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn login gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, BS heeft dus geen toegang tot uw paswoord. BS houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina's van de internetsite in welke mate bezocht worden. Voor uitgebreidere privacyverklaring, bekijk onze privacyverklaring.

 

Artikel 11: Klantenservice en klachten 

Blue Sapphire is bereikbaar op het nummer +32 493 96 59 36, via de contactpagina of per post op het volgende adres: Beukenstraat 7, 9255 Buggenhout. 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straf van verval van elk recht, aan Blue Sapphire. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. BS verbindt zich ertoe om alle klachten zo snel mogelijk te behandelen.   

 

Onlinegeschillenbeslechting

Dit betreft de overeenkomsten die online gesloten werden tussen een consument en een onderneming gevestigd in Europa, voor zowel nationale als grensoverschrijdende aankopen. De Europese Commissie biedt een platform voor om de consument procedures van minnelijke geschillenregeling voor te stellen,

voor de behandeling van geschillen tussen consumenten en ondernemingen uit de Europese Unie. 

Hiervoor kan je terecht op het ODR platform - https://ec.europa.eu/consumers/odr 

 

Artikel 12: Informatieplicht

art. VI.46, § 7 WER Buiten het geheel van voorschriften die van toepassing zijn op de verkoop op afstand, moet de onderneming de bepalingen van het boek XII

“Recht van de elektronische economie” van het Wetboek van economisch recht (boek XII WER) naleven. Deze voorzien in een versterkte informatieplicht voor personen die goederen of diensten op het internet kopen.

1. Inbreuken op de wetgeving

Ben je het slachtoffer geworden van misleiding, bedrog, fraude of oplichting? De Algemene Directie Economische Inspectie controleert de naleving van de toepassing van het Wetboek van economisch recht. Meld een onwettelijke of oneerlijke handelspraktijk op het online meldpunt: meldpunt.belgie.be

2. Grensoverschrijdende klachten en geschillen - hulp en advies

Het Europees Centrum voor de Consument biedt consumenten informatie en begeleiding aan bij een geschil met een onderneming die gevestigd is

in een andere lidstaat van de Europese Unie, Noorwegen of IJsland. Hiervoor kan je terecht op hun website: www.eccbelgie.be

3. Uw geschil minnelijk beslechten

Hiervoor kan je terecht bij: 

*  de Consumentenombudsdienst: www.consumentenombudsdienst.be

Om er beroep op te kunnen doen, moet je vooraf getracht hebben tot een (schriftelijke) minnelijke schikking te komen met de betrokken onderneming.

* de officiële website van de Europese Commissie: Online Dispute Resolution

 

Artikel 13: Gebruik van cookies 

Tijdens een bezoek aan de website kunnen 'cookies' op de harde schijf van jouw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van jouw computer of op je mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.  

 

'First party cookies' zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de website optimaal te laten functioneren.

Bijvoorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan of nog, een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.  

 

'Third party cookies' zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld: een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld: cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven - dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert. 

 

Je kan je internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan je doen via de instellingen van jouw browser (via de helpfunctie).

Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen of dat je bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.  

Door gebruik te maken van onze website, ga je akkoord met ons gebruik van cookies. 

 

Artikel 14: Bewijs 

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

 

Artikel 15: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Dendermonde bevoegd.